Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie, visie en identiteit

Missie

Trevianum scholengroep wil jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toerusten voor de maatschappij van morgen waarin zij een zinvol aandeel gaan leveren.
Onze permanente opdracht is gelegen in het bevorderen van het welbevinden van de jonge mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en die in deze wereld opgroeien. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld en zelfstandige burgers kunnen zijn in een democratische samenleving. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en een socialiserende taak.
Wij willen onze leerlingen brengen naar een niveau van kennis en vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Dat is onze kwalificerende taak. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen en die ook weten dat voor het bereiken van resultaten het een meerwaarde heeft samen te werken met anderen. Dat zien wij als onze socialiserende taak.

Visie

Pas als je gezien wordt, besta je. Je bestaat pas als mens als anderen je zien en waarderen. Vandaar dat ons motto is: elke leerling de moeite waard. Om voor elke leerling van betekenis te zijn, hem/haar te zien, willen we recht doen aan zijn/haar capaciteiten en hem/haar daarin bevestigen. Wij willen daartoe kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende en veilige leeromgeving. Verder vinden wij een aantal waarden die nauw samenhangen met onze kwalificerende en socialiserende taken van groot belang.
Een school heeft primair een kwalificerende taak. Zij moet ervoor zorgen dat elke leerling een opleiding krijgt die past bij zijn/haar talenten en dat die opleiding bekroond wordt met een diploma. Maar in deze zich snel ontwikkelende en steeds complexer wordende maatschappij is een diploma slechts een startkwalificatie. Jonge mensen moeten worden voorbereid op een levenlang leren, een voortdurende ontwikkeling van hun capaciteiten. Wat ze tijdens hun verblijf op Trevianum moeten ervaren, is  dat kennis niet macht maar vooral genot is; dat het aangenaam is veel kennis te vergaren en die te delen met anderen. In verband daarmee wordt op Trevianum leergierigheid, gekoppeld aan intrinsieke motivatie, als een belangrijke waarde beschouwd.

Als leidraad bij zijn socialiserende taak hanteert Trevianum een drietal waarden op individueel niveau. Allereerst is dat zelfvertrouwen, zorgen dat iedere leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt, het gevoel heeft dat hij/zij goed is in wat hij/zij doet, zich competent voelt. Een tweede belangrijke waarde is autonomie: in contact staan met wie je echt bent (authenticiteit) en de vrijheid ervaren om keuzes te maken die passen bij wie je bent. Voor vervulling van de belangrijkste psychologische basisbehoefte, de behoefte aan verbondenheid met anderen, is nog een derde individuele waarde van belang, eerlijkheid. In de omgang met elkaar moet je volledig op elkaar kunnen vertrouwen en is eerlijkheid van groot belang.
Mensen zijn sociale wezens en gedijen pas optimaal in de omgang met elkaar. In verband hiermee koestert Trevianum een drietal waarden op sociaal niveau: empathie, respect en vertrouwen. Als je weet dat je eerlijk bent tegenover elkaar, elkaar kunt vertrouwen, kan er sprake zijn van echt samen leven en samen werken. Maar voor samen leven en werken gelden als basisvoorwaarden dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander, het vermogen bezit tot empathie en op basis van wederzijds respect met elkaar wilt omgaan.

Identiteit

Trevianum is een scholengroep voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag, met zijn wortels in de katholieke traditie. Hierbij vindt Trevianum inspiratie in het christelijk-humanistisch gedachtegoed, waarin men elkaar open en met vertrouwen benadert. Iedereen is welkom die deze identiteit respecteert. Daarbij wenst Trevianum zich te binden aan:

  1. Respect: Ieder mens moet de kans krijgen zich te ontwikkelen, zijn talenten te ontplooien. Leerlingen en medewerkers moeten zich op school gekend, gezien, gehoord en gewaardeerd weten.
  2. Medemenselijkheid: Door vertrouwen in en respect voor elkaar is de school een veilige plaats voor ontmoeting en samenwerking van mensen van verschillende culturen en religies.
  3. Tolerantie: Leren gebeurt met vallen en opstaan. Fouten spelen een belangrijke rol in het leerproces van vooral leerlingen. Onze leerlingen willen wij laten ervaren dat in dat leerproces nieuwe kansen een vanzelfsprekendheid zijn. Op school gelden duidelijke leefregels. School biedt kansen op correctie en verbetering. Tolerantie houdt niet alleen verdraagzaamheid in, maar ook onvoorwaardelijk respect voor en rekening houden met de ander.
  4. Ontwikkeling: We streven ernaar om leerlingen liefde voor alle leven bij te brengen en een positieve kijk op de toekomst. Daarnaast wordt hun ook geleerd om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de wereld dichtbij en veraf. Goed voorbeeld doet goed volgen. Van medewerkers verwachten wij dan ook dat ze zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.
  5. Bezieling: We kiezen voor waarde(n)vol onderwijs. We brengen leerlingen bij een louter materiële kijk op het leven te relativeren. We streven naar een respectvolle ontmoeting tussen mensen met een verschillende religieuze en culturele achtergrond. We hebben aandacht voor het verleden, de culturele erfenis en kunst.